מטלות והפעלות ללומד
אוֹהֲבִים - האם אתם אוהבים את מה שקראתם בעיתון? מה כן? מה לא? מדוע?
אַמתוּ - אמתו מה נכון בכותרת, בידיעה או בכתבה שקראתם. מה לא?
אַפיינוּ - נסו לאפיין את הדמויות, המקומות או המצבים שעליהם קראתם בכתבות. אפיינו את הלשון והסגנון בכתבות השונות.
בִּדקוּ - בדקו איפה כתוב על... מה כתוב על...
בַּחֲרוּ - בחרו אתם (ולא המורה...) מה אתם מעוניינים לקרוא בעיתון, מה לכתוב, מה ללמוד ולזכור. נמקו את בחירתכם.
בַּקרוּ - האם יש לכם ביקורת על מה שקראתם בעיתון? נסחו אותה ניסוח מנומק ומכובד.
בַּקשוּ - בקשו מידע נוסף או חוות דעת (מהמורה, מחברים, ממומחים ויודעי דבר) בנושא שקראתם עליו בעיתון. בקשו עזרה בהבנת הטקסט (אם אתם זקוקים לה).
גַדרוּ - הקיפו בעיגול את כל המילים ה... המשפטים ה... השמות ה... המילים הלועזיות... הפעלים... המספרים...
גִזרוּ - גזרו כתבה או עמוד לחלקים. אחר כך נסו להרכיב את החלקים בחזרה (כמו פאזל). את התוצאה תוכלו להדביק במחברת או לתלות על קירות הכיתה.
גַלוּ - גלו בכתבות מסרים גלויים וסמויים; מה לא נאמר בכתבה? האם רצו להסתיר משהו? מדוע?
גַנוּ - גנו (בדרך תרבותית ואחראית) את הדברים שקראתם עליהם בעיתון - את הנושא, את התופעה, את הדובר, את המבצע, את הכותב.
דַווחוּ - דווחו לחבר, לקבוצת לומדים או למליאת הכיתה על מה שקראתם. דווחו מה אתם יודעים על הנושא ממקורות מידע אחרים.
דָרגוּ - דרגו את הנושאים או הידיעות שקראתם על פי דרגת החשיבות, הדחיפות, הקושי.
הַאֲזִינוּ - האזינו לקטעים המוקלטים מתוך העיתון. בתום ההאזנה ענו על השאלות או בצעו את המטלות שמציג לכם המורה.
הַבִּיעוּ - הביעו דעתכם ורגשותיכם בעקבות הכתוב בעיתון.
הַבחִינוּ - נסו להבחין בין עיקר לטפל, בין עובדות לדעות, בין אמירות למעשים, בין סיבה לתוצאה, בין משפטים אקטיביים לפסיביים, בין זמנים שונים של הפעלים.
הַבִּיטוּ - מה אתם רואים בתמונה? נסו להביט על הכתבה בעיניים של מישהו אחר.
הַגדִירוּ - הגדירו (בעצמכם, בעזרת העיתון או המילון) מילה, מושג, בעיה, פתרון.
הַדבִּיקוּ - הדביקו את חלקי הידיעות והכתבות שהמורה או אתם גזרתם.
הַדגִימוּ - הביאו דוגמאות (מתוך העיתון ומהחיים) לתשובותיכם.
הַדגִישוּ - הדגישו את החשוב, המעניין, החדש, הבעייתי, השגוי בדברים שקראתם בעיתון.
הוֹסִיפוּ - הוסיפו מידע, חוות דעתכם, חוות דעת של אחרים.
הַכתִיבוּ - הכתיבו לחבריכם קטע מהעיתון. אחר כך בדקו אם כתבו בשגיאות. אחר כך החליפו תפקידים.
הַסבִּירוּ - הסבירו את הכתוב, את דעתכם על הכתוב.
הִפכוּ - הפכו את סדר המילים, את סדר המשפטים, את זמני הפועל, מדיבור ישיר לדיבור עקיף.
הַקבִּילוּ, הַשווּ - למקור מידע אחר, לכתבה אחרת בעיתון, לתקופות אחרות, למקומות אחרים.
הַקִיפוּ - הקיפו מילים, מספרים, מושגים, שמות, מילות מפתח, מילות יחס, מילים לועזיות, מילים חדשות.
הָשִיבוּ - השיבו על שאלות המורה, על שאלות הלומדים האחרים.
הַשלִימוּ - השלימו משפט, מידע חסר.
הַתאִימוּ - התאימו כותרת לתמונה, כותרת לידיעה, תמונה לידיעה, שאלה לתשובה, מילה להגדרתה.
הַתחִילוּ - חברו התחלה אחרת או הקדמה לטקסט.
וַדאוּ - ודאו שהבנתם נכון; ודאו שהעובדות נכונות.
זַהוּ - זהו אנשים, שמות, מקומות, תקופות, עובדות ומסרים סמויים וגלויים.
זִכרוּ - מה לדעתכם כדאי וחשוב לכם לזכור מתוך הדברים שקראתם (הן מבחינת הנושא והן מבחינת העברית)?
חַבּרוּ - חברו למקורות מידע אחרים; חבּרו יצירה בהשראת הכתבה; חברו בעצמכם שאלות למראיין, למרואיין, שאלון לקורא, מבחן ללומד.
חַווּ דעתכם - מה אתם חושבים על העובדות, על דרך הצגתן, על היתרונות, החסרונות, הקשיים, על העברית.
חַפּשׂוּ - חפשו תשובה, עובדה, מילה, שם, פתרון לבעיה. חפשו במילון ביאורים למילים.
טַלפּנוּ - טלפנו לספר לחבר על מה שקראתם; טלפנו לכַתָב, למרואיין, לאדם שעליו נכתב בעיתון, למשרד הנוגע בדבר, כדי להביע דעה או מחאה על מה שקראתם.
טַפּלוּ - רוצים לעשות משהו לשיפור התופעה? מה? באיזו דרך תטפלו בעניין?
יַשׂמוּ - ישמו את מה שקראתם. הכינו עוגה על פי המִרשם. קראו את הספר שעליו העיתון ממליץ. ישמו את ההמלצות הניתנות במדור "הכול נשאר במשפחה".
כִּתבוּ - כתבו תשובות, שאלות, המשך לכתבה, סיפור על הנושא, סיפור ובו המילים החדשות שלמדתם מהכתבה, מכתבים למערכת העיתון, מכתב לראש הממשלה בעקבות הדברים שקראתם.
לַמדוּ - למדו את חבריכם לכיתה, את הקרובים לכם את מה שלמדתם מהעיתון.
לִמדוּ - למדו את מה שחדש לכם, את מה שחשוב, מעניין, רלוונטי, קשה, קל, דחוף.
מחקוּ - מחקו את המיותר, הארוך מדי, המעצבן.
מַיינוּ - מיינו את הכותרות, הכתבות, העמודים על פי קריטריונים לשוניים, נושאיים ותוכניים. למשל: פוליטיקה, ספורט, תרבות, אמנות, כלכלה, ישראל, העולם, טוב ורע, אופטימי ופסימי, עבר, הווה, עתיד; משפטים שאין בהם פועל.
מִצאוּ - מצאו בעיתון כתבות בנושא מסוים, תופעה לשונית מסוימת.
נַבּאוּ, נַחֲשוּ - מה יבוא אחרי הכותרת? מה יהיה פתרון הבעיה? מה יאמר כל אחד מהמשתתפים בפגישה, שעליה דווח בעיתון? מה יהיה כתוב בעיתון בשבוע הבא?
נַמקוּ - נמקו את תשובותיכם.
נַסחוּ - נסחו מחדש את הכתבה בלשון קלה או קשה או אחרת.
נַתחוּ - נתחו את העובדות, את המצב, את הפעלים, את מבנה המשפט.
סַגננוּ - סגננו מחדש את הכתבה או את הכותרת - בלשון רשמית יותר, רשמית פחות, לילדים, למבוגרים, לישראלים.
סַדרוּ - סדרו את הכתבה מחדש בסדר אחר: על פי ההיגיון, על פי השתלשלות העניינים במציאות, על פי טעמכם.
סַווגוּ - סווגו את הידיעות והכתבות על פי קריטריונים שונים.
סַכּמוּ - סכמו בקיצור ובמילים שלכם את הנאמר בכתבה.
סַמנוּ - סמנו את מה שחשוב, מה שכדאי לבדוק, מה שכדאי לזכור.
סַפּרוּ - ספרו לחבר או לכיתה מה קראתם ומה אתם חושבים ומרגישים בנושא.
סִרקוּ - קראו קריאה סורקת והשיבו על השאלות.
עַדכּנוּ - עדכנו את הכתבה בהתפתחויות שקרו מאז פרסומה.
עַלעלוּ - עַיינוּ וקִראו קריאה מרפרפת וענו על השאלות שמציג המורה.
ענוּ - ענו על השאלות שמציג המורה.
עִרכוּ - עִרכו מחדש את הכתבה, המדור, העמוד, העיתון. ערכו עיתון כיתה, עיתון מוסד.
פַּסקוּ - קבלו את הכתבה בלי סימני פיסוק ופסקו אותה בעצמכם.
פָּרטוּ - פרטו את תשובותיכם.
פָּרקוּ - פּרקוּ את הכתבה לגורמים שונים (תוכניים או לשוניים).
פַּשטוּ - כִּתבוּ את הטקסט פשוט וברור יותר.
צַטטוּ - מה מהכתוב ראוי לציטוט, כדי להסביר ולהדגים את דבריכם.
צַיירוּ - ציירו את הדמויות וההתרחשויות בכתבה.
צַלמוּ - צלמו תמונה שמתארת את מה שקראתם; צלמו תמונה ושלחו לעיתון (למדור "בעין המצלמה" או לכל מדור אחר).
צְפוּ - מה יקרה בעקבות הדברים שקראתם?
צָרפוּ - האם תוכלו לצרף לכתבה שקראתם תמונה, טקסט, שיר או מסמך שיעשירו או ישלימו אותה?
קַצרוּ - קצרו את הידיעה. מה אפשר למחוק בלי לפגום בתוכן ובצורה?
קִראוּ - קראו בקריאה דמומה, קִראו בקול רם - לעצמכם, לחבריכם, למליאת הכיתה.
קַשטוּ - קשטו את הטקסט בפתגמים; קשטו את הכיתה בתמונות מהעיתון, בציורים שתציירו בעקבות הקריאה בעיתון.
רְאוּ - מה אתם רואים בתמונה? מה לא רואים בתמונה? מה הראייה האישית שלכם בנושא שקראתם עליו?
שַאֲלוּ - שאלו אתם שאלות: נסחו שאלות למרואיין בכתבה, לכותב הכתבה; שאלו את המורה, את החברים בכיתה. הֱיו אתם המראיינים או המרואיינים. הֱיו אתם המורים.
שַבּצוּ - שבצו בטקסט מילים, ניבים נתונים (תרגיל קלוז).
שַׂחֲקוּ - שחקו משחק תפקידים על פי הכתבה. למשל: על פי המדור "הכול נשאר במשפחה" או על פי ראיון בעיתון.
שִירוּ - שירו שירים שפורסמו בעיתון. שירו שירים בנושא שקראתם עליו.
שַכתְבוּ - שכתבו את הטקסט על פי הנחיות לשוניות וענייניות.
שִלחוּ - שִלחו מכתבים למערכת, למוסדות; שלחו את העיתון לחברים.
שַנוּ - שנו שמות, מילים, עריכה.
שַננוּ - לִמדו בּעל פּה מילים וביטויים.
שָעֲרוּ - מה קרה באמת? מה יהיה? מה היו המניעים והמטרות של כל הגורמים?
שִפטוּ - ערכו משפט על פי הנתונים בכתבה.
תְלוּ - תלו את העיתון על קירות הכיתה ובית הספר.
תַמצתוּ - כתבו את המסר שבכתבה במשפט אחד או במשפטים אחדים.
תְנוּ - כותרת אחרת, סוף אחר. תנו עצות לאנשים שקראתם עליהם.
תַרגלוּ - תרגלו בכתב ובעל פה את מה שלמדתם בעיתון בתחום הלשון.
תַרגמוּ - תרגמו לשפתכם. אחר כך תרגמו "בחזרה" לעברית. עד כמה דומה הכתבה ה"חדשה" לזו המקורית?
תַקנוּ - קראו שוב ושוב את תשובותיכם ונסו למצוא טעויות ולתקנן; קראו את תשובות חבריכם ותקנו את טעויותיהם.